Monday, October 11, 2010

mapapatawa ka!

Mula sa kopi teybol dedbol buk
ni Eros S. Atalia

Nang Lapastanganin Sina Asyang Aswang at Minyang Manananggal


Magkatabing nagpapahid ng langis sina Asyang at Minyang sa pusod ng sagingan. Nagkubli na parang nahihiya ang buwan sa nasasaksihan.

“Peste… talaga oh, akalain mo bang sa ganitong paraang pa tayo mabubuntis?” habang hinihimas ni Asyang ang tyan ng langis, “hanggang ngayong buwan na lang tayo pwede makapanila… masyado ng malaki ang tyan natin, mahihirapan na tayo.”

“Bwaka ng anghel na buhay talaga ‘to. Eh, akalain mo bang may magkainteres pa sa atin?” habang unti-unting humihiwalay ang pang-itaas sa pang-ibabang katawan ni Minyang na binibitbit ng kanyang malalapad na pakpak.

“Kasi ba naman… bakit ba naman eh. Nung iwan ko itong kaputol ko sa kamalig nina Mang Ute, di ko akalaing pakikialaman ito ng anak niyang sinto-sinto. Lapain ko tuloy sa galit.”

“Buti ka nga at kahit sinto-sinto eh tao ang ama ng anak mo. Eh ako?” gigil ang tinig ni Asyang samantalang lumilitaw na ang makakapal nitong buhok at balahibo, mahahabang mga pangil at matatalim na mga kuko.

“Ha? Bakit… sino ba ang ama nyan?” ang nguso ni Minyang sa sinapupunan ng kaibigang aswang.

“Noong hinahabol ako ng ronda, nagsa-aso ako at agad na pumasok sa bakuran ni Kapitan… Akalain ko bang sangkatutak ang mga Doberman doon?”

maikling kuwento

Buwan, Buwan Hulugan Mo Ako ng Sundang
ni Lualhati Bautista

I

"Pangalan mo?"

Napaangat ang mukha ni Angela. Napatitig siya kay Doktor Isidro. Saglit na nagduda siya kung hindi kaya nag-uulyanin na ang matandang doctor at hindi na nito matandaan ang pangalan niya gayong maraming taon na silang magkakilala.

"Angela po," sagot ni Angela, "Angela Miguel."

Hindi nagbago ang timpla ng mukha ni Dr. Isidro. Hindi ito nagpakita ng anyo ng rekognisyon. At bigla'y nahulaan ni Angela na nagtatanong ito hindi dahil nakakalimot na ito kundi tinetesting nito kung siya ba, si Angela Miguel, ay nakakaalala na!

"May asawa?"

"Opo."

"Pangalan?"

"Onofre. Onofre Miguel," mabilis at tiyak na sagot niya.

"May anak?"

"Opo, meron!" Iyon ang hindi niya makakalimutan. Ang totoo, iyon ang kailanma'y hindi niya nakalimutan, kahit sa loob ng mga taon ng pagkabilanggo niya sa narerehasang puting silid na ulila sa mukha at hubog ng kapwa tao pero kadalasang sinasalakay ng iyak, tawa, daing, sigaw, at paghuhuramentado ng naglipanang baliw sa kanyang paligid.

"Ilan?"

"Isa lang po. Aliw po ang pangalan niya. Malaki na siya ngayon, Dok!" sunod-sunod na sagot ni Angela, at sinikap niyang pigilin ang piglas ng damdamin sa pagkatao niya. Baka mabigla siya, ipagyabang niya nang husto si Aliw. Baka mabigla siya, mapatawa-mapaiyak siya. Masama iyon, baka ibalik siya ni Dok sa puting silid na may bakal na rehas sa bintana't pinto.

Kaya nang tumawa si Angela, banayad na tawa lang:

"No'ng araw, Botik-kotik ang tawag namin sa kanya. Pero malaki na siya ngayon. hindi na niya magugustuhan ang Botik-kotik!"

Ngumiti na nang matipid si Dr. Isidro. "Maganda ang pangalan niya: Aliw."

Dahil sa kanila ni Onofre, iyon ang kahulugan ng pagsilang ng anak nila. Aliw.

Pero hindi niya babanggitin si Onofre kay doctor. Baka maalala ni Doktor na hindi siya dinadalaw ni Onofre. Halos mula pa ng araw na dalhin siya rito. At sampung taon na ang tagal n'yon.

Di bale na lang. Kahit noon, sa manaka-nakang pagsagi sa kanya ng katinuan, sinasabi-sabi niya sa sarili: di bale na lang. Wala siyang magagawa. Talagang gano'n ang buhay. Iniibig ka niya ngayon, bukas ay hindi na. Lalo na kung na-mental ka.

Hindi mo siya masisisi. Siyempre, nalalabuan din 'yong tao sa lagay mo. Siyempre, iniisip din no'n, baka hindi ka na makalabas diyan. Pasensiya ka na kung sakali ma't nag-asawa na siya sa iba. siyempre'y kailangan din niya ng makakasama sa buhay!

Pero laman na rin pala ng isip ng doktor si Onofre. At ngayo'y itinatanong nito sa kanya:

"Nawala na ang asawa mo. Pa'no paglabas mo rito? Sa'n ka uuwi?"

Nakanti ni Doktor ang hinanakit niya pero may hatid ding tuwa sa kanya ang laman ng mga salita nito. Nagkabuhay ang mukha ni Angela:

"Lalabas na 'ko, Dok?"

"Kung may matutuluyan ka."

"Meron po! Si Chabeng! Kaibigan ko 'yon! Nakita n'yo na 'yon, Dok! Nagpunta na siyang minsan sen'yo! Kinukumusta niya sen'yo ang lagay ko!"

Tumangu-tango si Doktor, pero hindi kumbinsido. "Tatanggapin ka kaya niya?"

"Kaibigan ko siya, Dok!" ulit ni Angela, at punung-puno ng pag-asa ang tinig nito. "Matalik kong kaibigan!"

Tatangu-tango pa rin si Doktor.

"At sabi n'yo sa kanya, siguro, minsan. puwede na 'kong umuwi. Parang pagsubok, sabi nyo. Dalawang araw-tatlong araw. Kung makakaya ko nang mabuhay uli sa labas," nagkaro'n na ng paninikluhod ang tinig ni Angela. "Dok, kayak o na! Magaling na 'ko!"

Tumitig sa kanya si Dr. Isidro. Parang ngayon lang ito nakukumbinse na magaling na nga siya. "E halimbawa mong pinauwi nga kita sa bahay ng kaibigan mo. ano'ng gagawin mo sa loob ng dalawa-tatlong araw na naro'n ka?"

"Dadalawin ko po'ng anak ko!"

"Sa'n ba naro'n ang anak mo?"

"Sa half-way home."

"Anong half-way home?"

Pangalan. Diyos ko, ang pangalan ng half-way home! Ano nga ba'ng pangalan no'n? Hindi niya natatandaan! Kinabahan siya na hindi na niya natatandaan ang mismong pangalan ng half-way home! Na sa isang pagkalingat niya sa loob ng mga panahong ito, naiwala niya ang pangalan !

Kinabahan siya na baka signos ito na hindi pa rin siya lubos na magaling. Na baka kasamang nawala ng pangalan ang isa pang piraso ng katinuan niya. Tuusin mo na alam niya ang pangalan ng half-way home maski no'ng bagong dating siya rito! Tuusin mo na gayong iniwan siya ng matinong pag-iisip niya, sa manaka-naka't biglaang pagdalaw nito, ang pinakamalaking dala-dala nito'y gunita ng half-way home na pinag-iwanan nila ni Onofre kay Aliw!

Sumakay sila ng taksi. Natatandaan niya pati kulay ng taksi: dilaw. Natatandaan niya iyon na para bang sa isang panahong darating, pag nakahanda na siyang balikan ang kanyang anak ay maaari siyang magsimula sa pagpunta sa half-way home sa pamamagitan ng isang dilaw na taksi!

Ang half-way home ay isang malaki't lumang bahay an ang mga bintana'y nababakuran ng kalawanging bakal. Nasa loob iyon ng isang bakurang naguguwardiyahan ng matatandang puno ng kaymito't mangga. Ibinigay nila si Aliw sa isang nakasalaming babae na ang buhok ay nasasalitan na ng puti at ang leeg ay nasasabitan ng kuwintas na perlas. Tinandaan niya ang mukha ng babae. Tinandaan niyang mabuti ang mukha ng babae para alam niya kung kanino kukunin si Aliw pagdating ng oras. Hiningi pa ng babae ang partida bautismo ni Aliw. Sabi pa nga ng babae, mabuti't tinanggap sa simbahan ang pangalang Aliw. Sabi naman ni Onofre, may Maria po kasi sa unahan. Maria Aliw.

"'Kako, ano'ng pangalan ng half-way home?" untag ni Dr. Isidro kay Angela.

Gustong magbigay ni Angela ng pangalan, kung maaari'y kahit mag-imbento na lang siya ng pangalan. Para malaman ng doktor na alam niya ang sinasabi niya. Para h'wag isipin ng doktor na baliw pa siya!

Nagtangka siya. Pero naunahan siya ng takot na makita ng doktor ang kasinungalingan sa kanyang mukha. At magalit ito't hindi siya palabasin.

Pinili ni Angela na aminin ang totoo:

"Nakalimutan ko!" kasunod nito'y napaiyak si Angela. "Diyos ko, nakalimutan ko!" na para bang iyon na ang pinakamalaking trahedya na maaaring mangyari sa mundo!

Pinabayaan siyang umiyak ni Dr. Isidro. Pinabayaan siya nang pinabayaan pero nang mukhang hindi siya titigil, tinapik siya sa balikat. "Sige lang, walang kuwenta 'yon," sabi nito. "Maski pinakamatatalinong tao'y nakakalimot. minsan nga'y kung alin pa ang pinakasimpleng bagay, tulad ng spelling ng one. o two."

Napahinto sa pag-iyak, napatanga si Angela sa doktor. Nakangiti sa kanya ang doktor.

"Pagpunta uli rito ni Chabeng, pasasamahin kita sa kanya. At, Angela. ang pangalan ng sinasabi mo ay Metropolitan Settlement House."

II

Mula ng hawakan niya ang papel ng pagka-superintendent sa ampunang ito'y libong kaso na ang dumaraan sa kanyang kamay. Dito na pumuti ang buhok niya, si Mrs. Buenaventura, at bagama't may bukas siya ng mukhang tulad sa isang istrikto't masungit na titser, sa iba't ibang paraan ay hindi rin niya maiwasang magkaro'n ng damdamin sa mga anak at ina - at minsa'y pati ama, na humihingi ng kanyang tulong.

Hindi ng tulong niya, kundi ng ampunang kinakatawan niya. Hindi siya mismo ang ampunan - kung baga'y siya lang ang tulay na tinatawid ng mga tao papunta sa isang sangktuwaryo. Ang ampunan mismo'y proyekto ng mga asa-asawa ng isang non-stock, non-profit organization ng malalaki't mayayamang lalaki. Sa kawalan yata ng magawa o mapagtapunan ng pera, nilikha ng mga nasabing babae ang ampunan mula sa isang lumang bahay-Kastila at ikinabit sa ilalim ng paying ng SWA na ngayo'y MSSD.

Naglayon iyong magsilbi sa mga indigent mothers na karaniwa'y mga utusang inimporta pa mula sa Bisaya't naanakan sa Maynila ng kung sino. Mga babaing walang asawa, walang kamag-anak, walang matakbuhan. Kukunin nila ang anak, aalagaan nang libre, habang ang ina'y namamasukan bilang labandera o yaya ng anak ng iba; at sa panahon na handa na ang ina na kunin ang anak niya, babakantihin nila ang duyang iiwan ng bata para ihanda sa ibang darating pa.

Pero nagkaroon ng mga kaso ng di-pagsipot ng ina, o ama. Si Lito L. ay inabot sa kanila ng pitong taon. Wala silang facilities para sa isang pipituhing taon na tulad halimbawa ng eskuwelahan. Obligadong ipasa nila si Lito sa ibang lugar na higit na makapagbibigay ng mga kailangan nito.

Kawawa ang bata. Bago nila natuklasan na abandoned child na pala'y malaki na ito't wala nang may kursunadang umampon pa.

Si Jennifer ay inabandon din - pero hindi rito kundi sa isang ospital. Sabi'y hindi raw makabayad sa ospital ang magulang ni Jennifer kaya pinaiwan ng ospital ang noon ay bagong silang pang bata bilang garantiya. Sanla, kung baga sa kasangkapan. Na araw-araw ang interes. Ibig sabihin: bayad sa nursery, bayad sa alaga, na araw-araw na ipinapatong ng ospital sa listahan ng utang ng magulang nito. Maaaring sa ikatlong araw ni Jennifer sa mundo ay limandaang piso lang ang pagbabayaran ng magulang niya. Ginawan ng paraan ng mag-asawa ang limandaan, nalutas nila ang problemang iyon pagkaraan ng isang lingo pero nang bumalik sila sa ospital, ang sinisingil na sa kanila'y isanlibo't limandaan.

Ayaw pa ring i-release ng ospital si Jennifer kung para man lang mapako na lang sa isanlibo limandaan ang utang ng magulang nito. Nanatili si Jennifer bilang sanla, bilang garantiya.

Inabot si Jennifer ng apat na taon sa ospital nang hindi natutubos. Sa loob siguro ng panahong iyon, nagkaanak na uli ang magulang niya at hinarap ng mga ito ang masaklap na katotohanang hindi na nila matutubos si Jennifer. No'ng malaki na si Jennifer, hinarap din ng ospital ang katotohanan na hindi na ito matutubos, at nagdesisyon silang ilista na lang ang bata bilang isa sa mga bad debts na naeengkuwentro ng kahit anong negosyo, pang-tax deduction na lang nila. At inilabas nila ng isterilisadong silid ng mga sanggol si Jennifer at ipinasa sa MSSD. Walang mapaglagyan ang MSSD, ibinigay nila ito sa settlement house.

At tinanggap ni Mrs. Buenaventura ang isang apat na taong bata na hindi marunong magsalita - sapagka't walang nagmalasakit kumausap dito sa panahon na kailangan nitong matuto; at hindi rin makatayo - sapagka't ang uuguy-ugoy na mga cribs sa ospital ay sinadya talaga para ma-discourage tumayo, at dumukwang, ang mga bata dahil makakaabala sa abalang mga narses.

Natuto ang MSSD sa kanyang mga karanasan. Nagbaba siya ng regulasyon sa kanyang mga sangay na ang batang hindi siputin ng magulang niya sa loob ng anim na buwan ay awtomatikong malalagay sa katayuan ng isang abandoned child, na awtomatikong maglalagay din sa kanya sa listahan ng mga batang eligible for adoption.

Natuklasan ni Mrs. Buenaventura na marami nap ala silang eligible for adoption.

Ngayo'y sinasabi niya sa payat na babaing kaharap niya. "Kung andito ang anak mo, t'yak na kilala ko. Ano ang pangalan ng anak mo?"

"Aliw," walang gatol na sagot ng babae. "Maria Aliw Miguel," mabilis na dugtong nito.

Aliw. Kinabahan si Mrs. Buenaventura. Sa kasalukuyan ay wala silang bata rito na nagngangalang Aliw, pero parang may isang panahon na meron silang gano'ng pangalan.

Aliw. May malabong gunitang gusting bumalik sa isip niya kaugnay ng pangalang iyon.

"Misis, ano'ng pangalan mo?" tanong ni Mrs. Buenaventura.

"Angela po. Angela Miguel."

"Anong taon mo dinala rito ang anak mo?"

"Sampung taon na po ang nakakaraan. Dalawang taon pa lang siya no'n. Mabilis na siyang lumakad pero. pero kokonti pa lang ang nasasabi niya. Si Aliw. Botik-kotik ang tawag namin sa kanya no'n, at kami ng asawa ko ang nagdala rito. Onofre po ang pangalan ng asawa ko. 'Yong mataas, pero payat na lalaki. Taga-Palawan ho siya."

Botik-kotik. Lumilinaw ang gunita sa isip ni Mrs. Buenaventura, at lumalakas ang kaba ng dibdib niya, na sinusundan ng di-maiwasang pagkalito sa kanyang mukha.

"Iisang anak kop o siya, ma'am!"

"S-sandali lang!" sabi ni Mrs. Buenaventura at tumindig siya, mabilis na nagpunta sa isang silid, inabala ang sarili sa salansan ng mga records sa filing cabinet.

Hinahamig niya't sinisikap payapain ang sarili. Diyos ko, nakagawa ba kami ng malaki't walang kapatawarang pagkakamali? Pero anong malay namin na isang araw ay bigla na lang sisipot ang babaing ito!

Nagtatagal siya sa silid, habang pinangangatwiranan ni Mrs. Buenaventura sa sarili ang mga regulasyon at aksiyon ng settlement house.

Sabi rito sa record ay nasa mental hospital ang babaing ito no'ng mga panahong iyon. alangan naming makipaglinawan pa kami sa isang nasa mental hospital! Alangan namang i-monitor pa namin sa doktor ang progreso niya. kami rito'y mga abalang tao!

Pero ang baliw na babae noon ay tila binalikan ng ngayon ng matinong pag-iisip. pa'no kung balikan uli siya ng pagkabaliw bunga ng sasabihin niya ngayon dito?

Hindi, hindi ko kasalanan pag may nangyari sa kanya. Wala kaming magagawa. 'yong kapakanan ng bata ang una naming dapat intindihin!

Sumunod lang ako sa batas. hindi nila 'ko maaakusahan ng krimen!

Sa huli, wala ring nagawa si Mrs. Buenaventura kundi labasin at muling harapin ang babaing naghahanap sa kanyang anak.

"A, Misis. k'wan, kinuha ko ang record ng anak mo. Na-mental ka pala. Magaling ka nab a?"

Nahihiyang umamin ang babae. "H-hindi ko ho sigurado. Pero pinayagan na ho akong lumabas ng doktor. Hanggang sa makalawa ho, Ma'am. Parang pagsubok daw, k-kung kayak o na ngang pumirmi dito," at mabilis nitong idinugtong, sa tinig na napauunawa: "Ma'am, hindi ko pa naman kukunin ang anak ko, e. Dadalawin ko lang po!"

Tumango't naupo na uli si Mrs. Buenaventura. "Samakatuwid, mula't sapul. hindi mo nadadalaw ang anak mo?"

"Nasa mental nga po ako."

"E ang asawa mo?"

Nakita ni Mrs. Buenaventura ang pagdidilim ng mukha ng kausap. "H-hindi ko ho alam!"

"Hindi rin niya dinadalaw ang anak mo," sabi ni Mrs. Buenaventura.

Kumirot na ang mukha ng babae. Nadama ni Mrs. Buenaventura ang pagsama ng loob nito, na sinikap nitong takpan ng maikli't walang damdaming tanong. "Gano'n ho ba?"

"At alam mo, iha, meron kami ritong mga regulasyon. Kailangan, maski narito ang bata, dinadalaw din ng magulang niya. Pag anim na buwan nang hindi dinadalaw ang bata, napipilitan na kaming ideklara siya na abandonado."

Napaangat ang mukha ng babae na parang hindi naintindihan ang salitang abandonado.

"Ibig sabihin, pinabayaan na. Iniwan na."

"Hindi ko ho iniwan lang ang anak ko!"

"Oo, pero ang sinasabi ko sa 'yo, ang regulasyon namin."

"M-mahal ko po ang anak ko, ma'am!" giit pa rin ng babae. "Babalikan ko siya talaga. Kukunin ko. Kahit akong mag-isa ang magpapalaki!"

"Pero meron nga kaming mga regulasyon," giit naman ni Mrs. Buenaventura. "Angela, ang unang isinasaalang-alang namin dito'y ang kapakanan ng mga bata. Pero hindi naman basta gano'n na lang. Bago kami gumawa ng hakbang, pinipilit din naming macontact muna ang magulang niya. Sinusulatan namin, pinapupuntahan namin. nananawagan pa nga kami sa mga diyaryo!" Inililitaw na ni Mrs. Buenaventura ang mga sulat at ginupit na balita sa diyaryo na kasama ng records ni Aliw. "Gano'n ang ginawa namin sa kaso ni Aliw. Eto, o: nakatatlong sulat kami sa mister mo. Eto pa nga ang panawagan namin sa People's. Basahin mo, o: Tinatawagan si Mr. Onofre Miguel ng 38 Caballero St., Tundo, Maynila, na makipagkita sa Metropolitan Settlement House. Ang ibig kong sabihin, ginawa naming ang lahat para makaharap ang mister mo, makausap namin."

Nag-uumpisa nang mang-usig ang mata't tinig ng payat na babae. " Anong ibig n'yong sabihin ?

"Ikaw, alam naming nasa mental ka. No'ng mga panahong iyon, Malabo pa kung gagaling ka o hindi. Kaya ang mister mo ang sinisikap naming makausap."

At ang kabadong tinig ng babae'y naging hiyaw. "Ano'ng ibig n'yong sabihin?"

Lumikot ang mga mata ni Mrs. Buenaventura, naghanap ng sino mang abot-sigaw niya, na makakadalo sa kanya kung sakali't bigla'y maging bayolente ang kausap niyang dati'y baliw.

"No'ng mga panahong iyon, may isang mag-asawang gusting umampon kay Aliw." tinatatagan ang sarili, banayad na umpisa niya.

Nakita niya ang pamumutla, pagkagimbal ng babae.

". pero tinitiyak namin na may kakayahan talaga ang pinagbibigyan namin sa mga bata."

Nanginginig ang kausap niya. Parang nililindol.

". na maski pa'no'y liligaya ang bata do'n sa magiging magulang niya. Misis, ang kapakanan ng bata ang una sa lahat ay --. Misis, h'wag! Leo, Marcial, dali kayo!"

Bago nakadalo sina Leo at Marcial ay bumagsak na ang babaing nagtangkang tumindig!

III

Umiinom na naman si Onofre. Gabi-gabi sa loob ng nakaraang isang linggo'y wala na siyang ginawa kundi uminom. at uminom nang libre! Marami siyang kabagang sa dating lugar, at big shot ang tingin sa kanya ngayon ng mga tagarito. Binabati siya, pinakikibagayan, pinangingilagan, pinaiinom. Hindi niya gusto ang pakikibagay na luwal ng pangingilag sa kanya ng mga tao pero wala siyang mapamilian - kailangan niyang uminom! Hindi naman sa nasasabik siya sa alak, dahil maski no'ng araw ay hindi siya isang lalaking lasenggo. Tahimik na tao siya, marunong makisama, hindi mahilig sa gulo. Basta nabubuhay siya sa pagdidiyaryo-bote, tapos! Basta nakapag-uuwi siya ng pambigas at pang-ulam ng mag-ina niya.

Pero iba no'n at iba ngayon. Noon ay naguguluhan lang siya sa buhay niya. Ngayon, naguguluhan na'y namamait pa.

No'ng bago siya napilitang ipasok sa mental hospital ang asawa niya, sa maghapong pagbababad niya sa mga kalye, ang problema niya'y isang tanong tungkol kay Angela: Nababaliw nga kaya siya? Natatakot siyang baka nababaliw na nga si Angela, natatakot siyang nababaliw na nga si Angela at sa isang pagkakataong wala siya sa bahay ay may mangyari pati sa anak niyang si Botik. Naaalala niya lagi 'yong baliw na inang walang awing dinukot ng plais ang mata ng anak niya. naaalala niya 'yong baliw na amang nagtarak ng krus sa dibdib ng kanyang anak sa matinding paghahangad nito na itaboy ang masamang espiritung lumalamon daw sa katawan at utak ng bata.

Pero pa'no pag ipinasok niya sa ospital si Angela? Sino pa ang titingin kay Botik? Pareho lang silang walang kamag-anak sa lunsod. Siya - sa Palawan siya isinilang at lumaki. Napunta lang siya sa Maynila sa paghahanap ng kapalaran. Si Angela - isang galing sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan dawn g employment agency. Ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa, ipinagbili, pinagpasa-pasaan ng mga parukyanong Intsik - lumang kuwento, para kang nagbasa ng kuwento sa komiks.

Kung bakit ngayo'y parang nababaliw si Angela, hindi niya alam. Ewan niya kung may kinalaman dito ang naging kapalaran niya sa lunsod. Maaari din naming nasa lahi na talaga ni Angela ang pagkabaliw. O baka dahil napaglilipasan ng gutom si Angela?

Hindi niya alam.

Anu't anuman, kononsidera ni Onofre na ipasok sa ospital si Angela, lalu na nang kakitaan niya ito ng malalang pakikipagtalo sa sarili sa kanyang pag-iisa, ng pagpupumilit sa buwan na "hulugan siya ng sundang na pambukas ng kanyang tiyan" sa kalaliman ng gabi, sa pakikipagkagalit sa mga aninong hindi niya maubos-maisip. At bahagi ng paghahanda ni Onofre sa paglala ng kalagayan ni Angela ang pag-alam sa kung paano kaya si Botik kung saka-sakali.

Sa pamamagitan ni Chabeng, natuklasan ni Onore ang tungkol sa settlement house. Nakipagkita siya ro'n. At habang pinag-iisipan niyang mabuti ang gagawin kay Angela, inihanda ang mga kailangang isumite sa ampunan, tulad ng mga sertipiko ng kapanganakan at pagkabinyag kay Botik-kotik.. kay Maria Aliw.

Hanggang isang araw ay umuwi siya sa malalang pagkakagulo ng mga kapitbahay. Si Angela raw, ayon sa paniwala nito, ay hinulugan na ng buwan ng sundang at ngayo'y sinisikap buksan ang sariling tiyan para isolo do'n ang kanyang si Aliw - dahil do'n lang makakatiyak ng kaligtasan ang isang bata, sa tiyan ng kanyang ina!

Pinagmadali siya ng mga kapitbahay sa paggawa ng desisiyon. May nagsilid ng ilang damit ni Aliw sa isang supot na plastik, may nagsilid ng ilang damit ni Angela sa isang supot na plastik din. May nag-abot sa kanya ng pantaksi. May tumawag ng taksi para sa kanila.

At mula sa araw na ipasok niya sa pagamutan si Angela, ang kustiyon ng kung nababaliw na nga ba ito'y napalitan ng ukilkil ng tanong na, gagaling pa kaya siya?

Kailangang gumaling siya. Kailangang makuha namin si Botik. Diyos ko, h'wag mong pabayaan magkaganito ang pamilya ko!

Una'y para madagdagan pa ang kita niya para magamit niya sa mga gamut ni Angela at mga pasalubong kay Botik-kotik, at pangalawa'y para matakasan ang pag-iisa niya't pangungulila sa gabi, nagdagdag pa ng hanapbuhay si Onofre: nagtinda siya ng balut, naghugas ng mga pamasadang diyip, nagtulak ng mga kariton ng gulay. Sa kanto ng Tayuman at Felix Huertas, sa piyer, sa Asuncion. kahit sa mga lugar kung saan naglipana ang mga pulis at magnanakaw, kahit sa mga oras ng curfew na lumilitaw ang mga Metrocom at tumatago ang mga kriminal!

Sampung taon pagkaraan at iba na ang tanong ngayon ni Onofre sa sarili kaugnay ni Angela: kumusta na kaya siya ? Gusto niyang dalawin si Angela pero natatakot siyang malaman kung kumusta na kaya ito. Baka mas malala pa si Angela sa dati. Baka patay na. At pa'no kung gumagaling na si Angela at itanong sa kanya, kumusta na ang anak natin? Hindi niya masasabi kay Angela na sa loob ng nakaraang sampung taon ay hindi niya nakita ang anak maski minsan. Hindi pa rin siya makapagpakita rito hanggang ngayon. Wala siyang madadala sa anak maski mumurahing manika. Hindi niya maiuuwi ang anak kung sakali't gusto nitong sumama sa kanya, sa simpleng dahilan na wala siyang bahay na mapag-uuwian dito. Hindi niya masasabi sa anak kung saan siya galing at inabot siya ng sampung taon bago muling lumitaw.

Kaya umiinom siya. Wala siyang magawa sa problema niya kundi uminom at ipagluksa ang buhay niya sa bawa't magdamag.

Pero hindi tama ito, ngayo'y sinasabi ni Onofre sa sarili, habang pinagmamasdan ang matapang at mumurahing alak sa baso niya. Kailangan, magpakatino ako, maghanap ng trabaho, magplano ng buhay namin. May pamilya 'ko, hindi tama 'tong uminom lang ako gabi-gabi. Kailangang balikan ko ang pamilya ko!

"'Ba, pare, nagtatagal ang baso sa 'yo. Palakarin na 'yan, 'ba!"

Nagkantahan ang mga kainuman ni Onofre. Tagay na, tagay pa; tulad ng tagay mo kagabi ! Sumigla ang kantahan nila at nasingitan ng mga linyang bastos.

Dinala ni Onofre ang baso sa bibig niya. Tinungga. Umangat ang mukha niya mangyari pa. Nang maaninaw niya ang tila multong nakatayo sa likuran ni Imo. Natigilan siya. Napakurap. Lasing na 'ata siya, namamalikmata na siya. nakakakita na siya ng mga kaanyuang imposibleng mapunta sa harapang ito!

"'Nofre?"

At natiyak niyang nagsalita nga ang nasa likuran ni Imo, dahil bumaling sa direksiyon ng tinig ang mga ulo sa palibot niya.

"Angela?"

Blangka ang mukha ni Angela. Hindi nanunumbat ang tinig, hindi nagtatanong. nagpapahayag. "Umiinom ka lang pala diyan."

"Angela?" hindi pa rin makapaniwala si Onofre. Kasabay nito'y parang wala sa sariling napatayo siya. Dahan-dahang napahakbang. Natahimik sandali ang mga kainuman niya, bago dahan-dahang gumapang ang anasan. Si Angela. Aba, si Angela nga !

"Kelan ka lumabas? Sa'n ka umuuwi?" nakaangat na ang dalawang kamay ni Onofre sa tangkang paghawak sa magkabilang balikat ni Angela. Nag-uumpisa nang magkabuhay ang mga damdamin sa loob niya: pananabik, kasiyahan, suyo. "Angela."

Bahagya pa lang sumasayad ang mga kamay ni Onofre sa magkabilang balikat ni Angela nang mapaigtad siya, mapahugot ng marahas na hininga, manlaki ang mga mata sa masidhing pagkagimbal. "Angela!"

Kasabay nito, ang pulasan ng mga nakapaligid. May napatalon, may napatakbo, may nasubasob. Bumagsak ang upuang bangko, nabasag ang mga bote't baso, sumabog ang pulutang mani, lumipad ang mga sigarilyo. Alam nilang baliw si Angela, nasa mental, tumakas lang siguro, at narito ngayon para pumatay! Takbo kayo, papatayin tayo ni Angela!


BALITA, balita! Si Onofre Miguel, 36, ay bigla na lang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel y de la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero at Matimtiman Streets sa Tundo, Maynila. Si Angela ay napag-alamang kagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubusang pagre-release sa kanya, samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng Maynila. Si Miguel ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973, hindi nabistahan minsan man sa loob ng nakaraang sampung taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagkayurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.

Ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar, samantalang si Angela Miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.


(3rd Prize, Palanca Memorial Awards for Literature)

Monday, September 20, 2010

trying to get back

hindi ko alam kung hindi ba talaga ako nababagay o wala lang talaga sa loob ko ang makinig ng misa sa simbahan. nito lang Enero ay umabay ako sa kasal ng aking matalik na kaibigan at natural na pumunta ako sa misa pero hindi ko na maalala kung kelan ako huling kusang-loob na nagsimba para makinig ng misa.

kahapon, bitbit ang sangkaterbang leaflets ay nagpunta ako ng simbahan para ipamudmod ito sa mga kabayan na dumalo ng misa - pinakamadaling paraan para sa marketing ng aming produkto na target ang mga pinoy na mahilig kumanta. pagkatapos kong maubos ang ipinamimigay kong leaflets, nagdadalawang-isip ako kung susubukan ko bang makinig ng susunod na misa. nakailang balik ako sa sakayan at gate ng simbahan hanggang sa nagdesisyon akong makinig ng misa. pagpasok ng gate, dali-dali akong nagtungo sa pintuan ng simbahan at ingat na ingat na makita ng mga kakilala na alam na hindi ako nagsisimba at sa kabutihang-palad ay walang nakapansin.

sa loob ng simbahan, diretso ako sa gitna na malapit sa exit. nasa isip ko, pag hindi ko natagalan malapit lang ang pintuan at madaling makakalabas. pero buo ang loob ko na susubukan ang taimtim na pakikinig sa misa. naging pasaway ako pero nakatatak na sa kaluluwa ko ang pagiging Kristiyano, nagkataon nga lang na ginagawa ko sa radikal na paraan sa pamamagitan ng hindi paniniwala sa simbahan. nag-umpisa ang misa sa isang kanta, 'maganda ito', nasa isip ko dahil nagandahan ako sa kanta ng choir na alam kong mga kaibigan ko rin ang miyembro. nung mag-umpisa na ang pari sa pagsasalita, ingles at hindi ko maintindihan ang sinasabi. parang unti-unti akong nawawalan ng gana pero sabi ko konting pasensya at tutok sa mga sinasabi ng pari at nung dalawang nagbasa. hanggang sa dumating ang gospel ng pari na s'ya kong inaabangan... 'ang puso ng misa' sa isip ko, hindi ko maintindihan. anak ng tinapa! ganito ba ako kabobo umintindi ng ingles?

nagtataka ako kung ako lang ba ang may kakulangan sa pag-intindi ng sinasabi ng pari sa karamihan ng mga taong nandun. hindi ko pinipintasan ang pari pero wala akong magagawa kung hindi ko nauunawaan ang mga salitang sinasabi n'ya. humahanga na naaawa ako sa mga Pinoy na nakikinig ng misa na hindi nila naiintindihan at nakukuha nilang tapusin ang isang banal na pagdiriwang ng walang naunawaan. sa tingin ko, nakikinig tayo ng misa para tanggapin ang mga Banal na Salita ng Diyos pero paano mo ito tatanggapin kung hindi mo naintindihan? para kang pumirma ng kontrata na hindi mo binasa. language barrier na masasabi ang naging problema ko kahit na ingles naman ang lenggwahe ng misa pero hindi ko talaga maintindihan ang accent ng pari at hindi n'ya ito kapintasan dahil naiintindihan naman s'ya ng mga kalahi n'ya. ang punto ko lang, hindi ko lolokohin ang sarili ko at magkukunwaring naintindihan ang lahat ng sinabi ng pari kung talagang hindi naman. nagpunta ako sa misa para makinig at subukang unawain ang Salita ng Diyos hindi para ipakita sa mga tao na ako ay isang taong palasimba.

tumayo ako kahit hindi pa pinapatayo ng pari ang mga tao, inabot ang pintuan at dali-daling lumabas ng walang lingon-lingon. hindi ako nawalan ng gana, hindi lang ganun ang para sa akin. aabangan ko na lang ang Tagalog na misa at aasa na maiintindihan ko na ito.

Tuesday, August 3, 2010

hindi makalimutang kwento sa buhay-kolehiyo

matagal-tagal na ring nangyari ito at sa t'wing maaalala ko ang pangyayaring ito ay hindi ko mapigilan ang aking sarili sa pagtawa. isa ito sa mga kabulastugang nangyari sa aking buhay nung ako'y nasa kolehiyo pa. dati, madalas nagkakayayaan ang tropa ng inuman pagkatapos ng klase at nung araw na 'yun, nagpatakpatak-patak ang tropa para sa pambili ng alak. nung makalikom ng pera, pwesto naman ang problema dahil walang ibang available kundi sa bahay ni eugene na ubod ng layo. pero dahil hindi pwedeng hindi iinom, tuloy pa rin ang tropa papuntang maligaya park subdivision sa tapat ng sm fairview. masaya ang inuman. kantahan, kulitan, asaran, debate, sakitan, sugal at kung anu-ano pang mabababaw na bagay na nagpapasaya sa tropa. madaling-araw na nang matapos ang inuman at lasing ang lahat sa kaunting alak at maliit na kasiyahan. kanya-kanyang diskarte sa pag-uwi dahil lahat ay may pasok pa rin kinabukasan.

sa pag-uwi, kasabay ko sina Berto at Philip dahil magkakapareho kami ng sasakyan pauwi. si Berto ay taga-sta. mesa, si Philip ay sa mandaluyong at ako naman ay sa Makati. pagsakay namin ng ordinary bus na byaheng alabang, nag-usap kami na dahil mauunang bumaba si Berto sa Cubao ay gigisingin n'ya si Philip na bababa sa Boni at si Philip naman ang gigising sa akin na bababa sa Guadalupe. maliwanag ang usapan at nagkanya-kanya na kami ng upo sa maluwag na bus. lahat sa tabi ng bintana ang gusto dahil lahat gustong sumuka!

eto ang nangyari, nakatulog ang lahat sa byahe sa sobrang kalasingan. naalimpungatan na lang ako nung nasa tulay na ng Guadalupe ang bus at galit na galit dahil hindi ako ginising ni Philip. nagmamadali akong pumara at mura pa ng mura habang papunta sa pintuan dahil hindi ako ginising ni Philip. buti na lang at naalimpungatan ako, kung hindi baka kung saan ako napunta at problema ang pag-uwi dahil sakto lang ang pamasahe ko.

kinabukasan, nung magkita-kita kaming tatlo, lahat kami nagagalit sa isa't isa. ang nangyari pala, sa Ayala na nakababa si Berto at katulad ko rin na nagmamadaling bumaba ay hindi na sinilip ang kasama. si Philip naman na nagagalit kay Berto dahil hindi s'ya ginising ay sa Alabang napadpad at ako, na dapat huling bababa, ang nag-iisang bumaba sa tamang bababaan. hindi ko naisip na andun pa rin pala ang dalawa sa bus dahil nagmamadali akong bumaba at galit pa. ganun din si Berto, hindi n'ya na napansin si Philip sa pagmamadali dahil lagpas na s'ya sa bababaan n'ya. si Philip na sobrang himbing ng tulog ay ginising na lang ng kunduktor ng bus sa Alabang at hindi namin alam kung pa'no nakauwi!

mga pangyayari sa kolehiyo na nakakahiya pero masayang balik-balikan.


s'ya si Berto, ang unang bababa sana sa Cubao na napadpad sa Ayala...

s'ya naman si Philip, ang bababa sana sa Boni na ginising ng kunduktor sa Alabang...
at ako na galit na galit nung magising pero ako lang pala ang nakababa sa tamang lugar...

Wednesday, July 28, 2010

recent shotswala akong maisulat, wala akong maisip. mahirap magsalita pag walang naniniwala.

Tuesday, June 1, 2010

task manager

this is your bread and butter.

'yan ang narinig kong sinabi ng boss namin sa isang meeting dati patungkol sa kumpanyang pag-aari n'ya na pinagtatrabahuhan ko. 'oo, tama ka' sa isip ko, pero hindi naman sapat ang bread and butter. minsan gusto mo rin ng pancit canton o pritong itlog at sinangag sa almusal. almusal pa lang 'yan, wala pa ang tanghalian at hapunan.

madalas nakukulong tayo sa mga bagay na pinili natin para sa sarili dahil inakala natin na ito ang magpapasaya sa atin - na dito tayo makukuntento. sabi nga nila, natural na sa tao ang maghanap at syempre 'pag naghanap ka, malamang wala ito sa paligid mo dahil hindi mo naman ito hahanapin kung nand'yan lang sa isang tabi. minsan naman, hindi mo ito hinanap pero matatanaw mo sa kabilang bakod at mararamdaman mo na 'yun ang kailangan mo na hindi mo makita sa loob ng sarili mong bakuran.

makasarili kung iisipin pero sino ba ang unang magbibigay ng pangangailangan mo kundi ang sarili mo rin. maraming tao na ang nagtangkang tanggalin ang pagiging makasarili ng bawat isa pero mukhang malabong mangyari 'yun dahil hindi mo magagawang alagaan ang iba kung hindi mo muna aalagaan ang sarili mo. lahat ng tao ay naging makasarili sa isang punto ng buhay nila. alam ko na medyo labag sa pamantayan ng mga tao ang sinasabi ko pero ito ang totoo.

kung pilit nating lulunukin ang bread and butter hanggang sa magbara ang ugat natin sa namuong mantekilya at hindi natin titikman ang ibang bagay, maraming posibilidad ang maaring lumagpas ng hindi natin namamalayan. maraming pintuan ang pwede nating buksan. ang mahirap lang, kung pa'no natin isasara ang pintuang lalabasan natin at iiwang maayos ang nasa loob nito.

walang CTRL-ALT-DEL sa buhay ng tao pero may ENTER, minsan mahirap gawin pero pwede rin mag-ESC. walang BACKSPACE pero pwede ka magSHIFT. walang DEL pero higit sa lahat... pwede kang magSORRY.

Monday, May 17, 2010

Liking APO Hiking

ilang lingo ng nakasalpak ang CDng kulay itim sa loob ng player ng sasakyan ko. ilan lang ang lamang kanta nun, 18 lang yata kung di ako nagkakamali - ilan lang kumpara sa mp3 files na pwedeng magkasya sa isang CD at ilang araw mo ng pinapatugtog 'di pa rin umuulit.

pero ang itim na CD na yun, binili ko kasi astig yung pulang CD na kasama n'ya. puro local bands at hanep sa mga version ng original na kanta kaya kung tutuusin, sabit lang 'yung itim na CD. pero nung magsawa na ako sa kakapakinig sa kulay pula, sinubukan ko 'yung itim at simula nun hindi ko na nalaman kung sa'n napunta 'yung pulang CD. paulit-ulit ko ng pinapakinggan ang kulay itim at sa hindi ko malamang dahilan, paulit-ulit ko ring sinasabayan ang mga kanta nila. para bang idinuduyan ka ng tatlong boses na 'yun at niyayayang kumanta bilang ika-apat na miyembro nila.

matatanda na sila, kung tutuusin dapat pinapatugtog na lang sa FM ang mga kanta nila pag araw ng Lingo, hehehe. kaya nga may tribute album na para sa kanila kasi ang mga kanta nila bata pa lang ako naririnig ko na pero hanggang ngayon gusto ko pa ring marinig at paulit-ulit pa. ewan ko kung Pinoy na matatawag ang taong hindi magugustuhan ang mga kanta ng APO Hiking Society. ang mga direktang lyrics ng kanta nila, transparent at walang pasikot-sikot. walang hidden message na kelangan mong hanapin. walang paCUTE kumbaga, walang GIMIK. APOng APO ang dating!

naisipan ko lang naman isulat ito para mailabas ko ang sayang nararamdaman t'wing kasabay kong kumakanta sina Buboy Garovillo, Danny Javier at Jim Paredes. pasasalamat na rin ito sa kanila dahil nananatili akong gising sa mahahabang byahe kahit walang kausap. baka 'pag nabasa ng LTO ito, gawin nilang requirements sa pagrenew ng rehistro ng sasakyan ang CD ng APO Hiking Society!

ubos na rin ang beer kaya kape na lang, lahat sinusubukan kahit walang pulutan...

Saturday, March 20, 2010

PUP: 2000% tuition fee hike, may pambayad ka?

balak daw itaas ang tuition fee sa PUP (ang aking mahal na paaralan) ng 2000%. sa totoo lang, 1667% lang naman yun from P12/unit to P200/unit na tuition fee.

nung mga panahong nag-aaral pa ako sa PUP, hindi umabot ng P600 ang tuition ko sa isang sem. mababa lang siguro kasi wala naman ako sa engineering o mga kursong maraming laboratory. pinakamataas na ang mahigit P500 nung time na marami kaming laboratory. at sa pagkakaalam ko, 30 years ng ganyan ang tuition fee sa PUP. Ito na siguro ang may pinakamurang de-kalidad na edukasyon sa Pilipinas.

sa kabila ng napakamurang tuition fee, hindi mo masasabing pulpol ang edukasyon sa PUP. at ang mga estudyante rito, dumaan sa matinding PUP College Entrance Test. natatandaan ko pa ang pakikipagsapalaran ko dati para lang makapasok dito. libu-libo ang nag-exam at kung hindi ako nagkakamali, pitong libo lang ang nakapasa sa 25 libong nagtake ng exams at isa ako sa maswerteng nakapasok!

sa buong pag-aaral ko dito, marami rin akong naging kaibigan at kakilala. at sa pagkakaalala ko, wala akong naging kabarkada na masasabi mong mayaman talaga. may isa akong natatandaan, si Reynante Leonardo na taga-Bulacan. isa s'ya sa iilang may sasakyan sa buong eskwelahan. pero hindi rin naman s'ya ang masasabi mong mayaman na tipong negosyante ang mga magulang dahil OFW ang tatay n'ya sa japan kaya kahit papano ay nakaangat sila sa kabuhayan. bukod sa kanya, wala na akong maisip na ibang kabarkada at kakilala na talagang may kaya sa buhay.

kung matutuloy ang pagtaas ng tuition fee, ang dating nagbabayad ng P252 para sa 21 units sa isang sem (hindi kasama ang miscellaneous fee at lab, etc.) ay aabot sa P4,200 ang babayaran, bukod pa ang miscellaneous fee at lab, etc. kung tutuusin, pambayad na sa walong semester ang halagang yun. nung panahong yun, pinapaaral ako ng ate ko na ordinaryong empleyado sa isang kumpanya sa Makati. kung matutuloy ang pagtataas ng tuition fee, sino na lang ang makakapag-aral sa PUP? ilang anak ng mga ordinaryong manggagawa ang mawawalan ng kakayahang makapag-aral at ilang anak na lang ng OFW ang maiiwan dito?

mahal ko ang PUP. malaking bahagi ng kung ano ako ngayon ay dahil sa PUP. dito ko rin nakilala ang mga tunay na kaibigan at kabarkada. nung nasa Pilipinas pa ako, madalas ay nasa PUP rin ako kahit graduate na ako para bisitahin ang mga naiwang kabarkada. kahit ngayon, pag nakakakita ako ng mga larawan na kuha sa eskwalahang 'yan, napapangiti ako at hindi maiwasang balikan ang mga araw na nasa kandungan pa ako ng PUP. maraming Pilipino ang natutulungan ng PUP para marating ang mga pangarap nila at marami rin ang masisira ang kinabukasan kung hindi na sila makakapag-aral dito.

sintang paaralan, tanglaw ka ng bayan
pandayan ng isip ng kabataan.
kami ay lumaki na salat sa yaman
hanap ay dunong na iyong alay

kung talagang kabataan ang pag-asa ng bayan, karapatan naman siguro ng mga kabataang ito na mabigyan ng wastong edukasyon para maiangat nila sa kahirapan ang bayang sa kanila umaasa...

Saturday, February 27, 2010

Pinoy Pride?

alam ko hindi ganun ka-reliable ang WIKIPEDIA dahil kahit sino ay pwedeng maglagay o mag-edit ng entries dito. kaya nga ito WIKI ay dahil sa phrase na What I Know Is. para bang pag may nagtanong sa'yo na hindi ka naman sigurado, sasagot ka ng "ang alam ko kasi ganito 'yan... 'yun ang alam ko pero tanong ka rin sa iba". pero hindi naman ibig sabihin na sa wikipedia, lahat ay hindi sigurado dahil karamihan naman sa mga entries dito ay may mga resources na pwede mong i-double check sa baba.

sa totoo lang, hindi wikipedia ang gusto kong talakayin dito. nagbigay lang ako ng intro tungkol sa wikipedia dahil madalas ako magbasa dito at napahanga at naguluhan ako sa nabasa ko kanina. ayon sa List of Largest Shopping Malls in the World sa wikipedia, apat na SM ang kasama sa Top 15. pangalawa sa pinakamalaking mall sa mundo ang SM North Edsa, pang-apat ang Mall of Asia, pang-siyam ang Megamall at pang-13 ang SM Cebu. mapapahanga ka sa unang kita mo pa lang dito, masasabi mong namamayagpag ang Pilipinas. pero kapag napaisip ka naman, parang nakakahiya rin. parang hindi bagay sa kalagayan ng ating bansa ang magkaroon ng ganito kagarbong mga bagay. para kang isang tao na may koleksyon ng mga mamahaling kotse pero walang panggasolina para patakbuhin ang mga ito!

kilala ang bansa natin sa dami ng malls, naglipana sa halos bawat lalawigan at bayan ang mga mall partikular na ang SM. may nabasa pa nga ako'ng essay ng ibang lahi dati na-hindi-ko-na-maalala-kung-saan na nagsasabing mas marami pa raw SM Mall sa ating bansa kesa mga isla ng Pilipinas, hindi totoo pero tatamaan ka. isipin mo nga naman, isa tayo sa pinakamahihirap na bansa sa buong mundo (tanggapin na natin!), pero ang mga pinakamalalaking mall ay matatagpuan sa ating bansa... hindi ba nakakatawa? malaking porsyento ng populasyon sa bansa ang nasa lower class kaya mapapatanong ka kung sino ang nagpupunta at kung papaano kumikita ang mga mall na ito?

wala ako'ng masamang tingin sa kumpanyang SM pero mapapaisip ka kung sino ang mga taong may kakayahang makapunta rito, kung ano ba ang ginagawa nila pag 'andun sila, namimili ba sila o tumatambay lang? pinatutunayan ba nito na tayong mga Pinoy ay mahihilig gumasta para sa mga bagay na hindi naman mahalaga at pwedeng wala tayo? Filipino pride?

nagtatanong lang po....

Saturday, February 20, 2010

latest pix

leah

chin

leahchin


mother and daughters

late night pollutant

skeleton

emo goat

tatay's


Saturday, February 13, 2010

kung anu-ano...

gusto kong magsulat pero hindi na yata ako marunong. marami akong gustong sabihin pero hindi ko alam kung pa'no umpisahan. ang haba na ng natype ko kanina pero walang laman nung basahin ko. gusto kong bumalik sa blog ko pero taga-view na lang ako ng dati kong ginagawa.

nagtampo na yata sa akin ang blog na ito. oo nga, gawa ko ito pero matagal kasi kaming hindi nagpansinan. kasalanan ito ng facebook! malaki na rin ang pagkukulang ko dito. dati kasi nung bago pa lang, araw-araw may post, nung tumagal minsan na lang sa isang buwan tapos naging kung kelan na lang maisipan, aling blogsite ba naman ang matutuwa nun? kung sa halaman hindi na nadidiligan.

gusto ko sana bumawi, gusto kong diligan ulit ang halaman sa blogsite ko... magsusulat na ulit ako, pramis! saglit lang, me notification at friend request ako....